Dnes je - svátek má
aktuální čas

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465AKTUALITY

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465AKCE ŠKOLY

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465NAŠE ÚSPĚCHY

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465TŘÍDY

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465ZÁJMOVÉ ÚTVARY

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465ŠKOLNÍ DRUŽINA

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465ŠKOLNÍ KLUB

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465ŽÁCI BUDOUCÍCH 1. ROČNÍKŮ

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465PROJEKTY, SPOLUPRÁCE

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465VÝCHOVNÝ PORADCE

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465METODIK PREVENCE RIZ. CH.

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465STRAVOVÁNÍ

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465ŠKOLNÍ ČASOPIS

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465SPONZOŘI

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465Půjčovna, pronájmy

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465Výběrová říz., veř. zakázky

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465GDPR

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465 ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465
ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465
1   8:00 -   8:45 5 11:45 - 12:30
2   9:00 -   9:45 6 12:40 - 13:25
3   9:55 - 10:40 7 13:35 - 14:20
4 10:50 - 11:35 8 14:25 - 15:10
ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465

Kraj Vysočina

Certifikát

Certifikát

Přírodní zahrada

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Nadační fond pro Pelhřimovsko

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1465 - netkatalog.czZákladní školy - netkatalog.cz

Posledni zmena 06.06.2020

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ do 1. třídy od 1.9.2020

Registrační čísla:

 

1000

1548

2396

3584

4779

5706

1001

1875

2550

4101

4897

6055

1002

1991

2554

4111

4912

6200

1003

1996

2569

4123

5001

6645

1004

2005

3265

4232

5468

6679

1005

2022

3312

4410

5487

6681

1006

2221

3330

4555

5556

6784

1007

2355

3341

4562

5588

6870

1016

2356

3391

4569

5656

 

1112

2360

3434

4589

5682

 

 

SEZNAM – ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Všem žadatelům bylo vydáno kladné rozhodnutí o odkladu o 1 rok do 1. 9. 2021.

reg.č.

2300

5100

5655

6622

6659

7005

7045

7063

 

SEZNAM NEPŘIJATÝCH DĚTÍ

Nikomu nebylo vydáno rozhodnutí o nepřijetí.

V Pelhřimově dne 15. 05. 2020                        

                                                                           Mgr. Martin Skořepa, ředitel školy

 

KRITÉRIA PŘIJETÍ DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

      Ve školním roce 2020/2021 otevře Základní škola Pelhřimov, Komenského 1465 dvě 1. třídy s počtem do 30 žáků na třídu.

  1. Dítě má trvalý pobyt ve spádovém obvodu ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465.
  1. Dítě má sourozence na ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465.

Pokud ředitel školy nebude moci přijmout všechny děti splňující kterékoliv následné kritérium, vyjma kritéria č. 1, rozhodne o doplnění do stanoveného limitu 60 žáků los s úředně ověřeným průběhem.

Dále viz zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění.

V Pelhřimově 27. 2. 2020                                                             Mgr. Martin Skořepa

                                                                                                                 ředitel školy

POKYNY K ZÁPISU 2020/2021

Zápis probíhá bez účasti dítěte a pouze elektronickou formou.

Pokud patříte do spádového obvodu naší ZŠ, vyplňte vše podle bodu 1.

Pokud jste mimo náš spádový obvod, vyplňte vše podle bodu 2.

Pokud budete žádat o odklad,  nebo předčasný nástup, vyplňte vše podle bodu 3.

1.      Zápis dítěte ze spádového obvodu

-          vyplňte zápisový list, odešlete elektronicky do školy nejlépe do 4. 4. 2020, nejdéle však do 30. 4. 2020

-          až škola od Vás obdrží zápisový list,  zašle Vám emailem registrační číslo,

-          přečtěte si doporučení „Jak můžete pomoci svým dětem“ v jeho dalším vývoji do doby zahájení povinné školní docházky

2.      Zápis dítěte mimo spádový obvod

-          vyplňte zápisový list, odešlete elektronicky do školy nejlépe do 4. 4. 2020, nejdéle však do 30. 4. 2020

-          až škola od Vás obdrží zápisový list,  zašle Vám emailem registrační číslo

-          vyplňte „Prohlášení zákonného zástupce“, odešlete elektronicky do školy do 4. 4. 2020, nejdéle však do 30. 4. 2020

-          přečtěte si doporučení „Jak můžete pomoci svým dětem“ v jeho dalším vývoji do doby zahájení povinné školní docházky

3.      Zápis dítěte – odklad/předčasný nástup (žádost do 30. 4. 2020)

-          vyplňte zápisový list - zaškrtněte odklad/předčasný nástup na zápisovém listu**, odešlete elektronicky do školy do 4. 4. 2020, nejdéle však do 30. 4. 2020

-          až škola od Vás obdrží zápisový list,  zašle Vám emailem registrační číslo

-          vyplňte „Podklady k jednání o nástupu školní docházky“, doručte elektronicky do školy společně s vyjádřením pedagogicko-psychologické poradny a lékaře,

-          přečtěte si doporučení „Jak můžete pomoci svým dětem“ v jeho dalším vývoji do doby zahájení povinné školní docházky

Do 1. třídy se zapisují děti, které jsou narozené do 31. 8. 2014 a dříve (dosáhnou 6 let do 31. 8. 2020).

Zapisují se i děti, které měly v loňském roce odklad povinné školní docházky.

**Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od 1. září 2020 do konce 30. června 2021, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

V případě dotazů volejte na tel. 565325413, 724081218 – Mgr. Martin Skořepa, ředitel školy.