Dnes je - svátek má
aktuální čas

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465AKTUALITY

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465AKCE ŠKOLY

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465NAŠE ÚSPĚCHY

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465TŘÍDY

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465ZÁJMOVÉ ÚTVARY

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465ŠKOLNÍ DRUŽINA

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465ŠKOLNÍ KLUB

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465ŽÁCI BUDOUCÍCH 1. ROČNÍKŮ

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465PROJEKTY, SPOLUPRÁCE

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465VÝCHOVNÝ PORADCE

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465VOLBA POVOLÁNÍ

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465METODIK PREVENCE RIZ. CH.

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465STRAVOVÁNÍ

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465ŠKOLNÍ ČASOPIS

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465SPONZOŘI

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465Půjčovna, pronájmy

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465Výběrová říz., veř. zakázky

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465GDPR

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465 ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465
ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465
1   8:00 -   8:45 5 11:45 - 12:30
2   9:00 -   9:45 6 12:40 - 13:25
3   9:55 - 10:40 7 13:35 - 14:20
4 10:50 - 11:35 8 14:25 - 15:10
ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465

Kraj Vysočina

EUpenizeskolam.cz

Certifikát

Certifikát

Přírodní zahrada

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Nadační fond pro Pelhřimovsko

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1465 - netkatalog.czZákladní školy - netkatalog.cz

Posledni zmena

Konzultační hodiny

 

Výchovný poradce pro I. a II. stupeň:

Mgr. Jaromíra Jirků

 

pondělí 7,00 -7,45

 úterý 14,30 - 15,30

nebo individuálně po tel. dohodě

 

Mgr. Vlastimil Průcha

 

čtvrtek 14,30 - 15,30

nebo individuálně po tel. dohodě

Metodická a informační činnost

- Metodicky usměrňuje a sjednocuje diagnostickou činnost třídních učitelů a poskytuje jim obsahovou a metodickou pomoc.

- Metodicky vede učitele, kteří provádějí nápravu SPU.

- Uskutečňuje vlastní diagnostickou činnost u žáků, kteří ji vyžadují z výchovných, vzdělávacích, profesionálně orientačních, sociálních a jiných důvodů.

- Podává iniciativně vedení školy návrhy a doporučení týkající se výchovy, vzdělání, prevence a nápravy problémů.

- Podává návrhy na další vzdělávání pedagogických pracovníků, organizuje školní vzdělávací akce.

- Informuje rodiče žáků a učitele o činnosti zařízení výchovného poradenství a diagnostických ústavech, o možnostech využití jejich odborných služeb.

- Sleduje změny v právních předpisech týkajících se problematiky výchovného poradenství a seznamuje s nimi ostatní pedagogické pracovníky.

- Sám se vzdělává v oblasti nových a alternativních výchovných trendů, informuje o nichostatní pedagogické pracovníky.

- Organizuje individuální porady s rodiči při řešení výchovných a výukových problémů žáků.

Žáci s výukovými a výchovnými problémy

- Pomáhá třídním učitelům při vyhledávání a sledování problematických žáků, dává návrhy na další péči o tyto žáky.

- Pomáhá učitelům při shromažďování podkladů pro psychologická a speciálně pedagogická vyšetření.

- Projednává s učiteli dodatečný odklad školní docházky, přeřazení žáka do jiného typu škol, užití slovního hodnocení.

- Podává návrhy na vyšetření v pedagogicko psychologické poradně nebo speciálně pedagogickém centru na žáky s vývojovými poruchami učení a chování, na žáky se smyslovým, tělesným nebo mentálním postižením.

- Projednává s rodiči souhlas k vyšetření v pedagogicko psychologické poradně.

- Věnuje zvýšenou pozornost žákům s problémovým vývojem a rizikovým chováním.

- Podílí se na zpracování individuálního programu a další dokumentace pro integrované žáky, pro žáky problémové /sociálně obtížně adaptabilní/ i pro žáky pocházející ze složitých rodinných podmínek.

- Vede databázi integrovaných žáků, provádí kontrolu následných vyšetření. Soustřeďuje odborné zprávy o žácích v poradenské péči. Ve spolupráci s PPP zajišťuje rozhodnutí o integraci žáka.

- Ve spolupráci s vedením školy a pedagogickými pracovníky se podílí na výchovných programech zaměřených na nápravu problematických žáků.

Specifické oblasti

- Ve spolupráci s třídními učiteli sleduje žáky nadané a talentované, navrhuje další péči o tyto žáky.

- Pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole /rodiče – učitel, učitel – žák, žák – žák/.

- Sleduje projevy zneužívání návykových látek a ostatní sociálně patologické jevy /patologické hráčství, šikanování, vandalismus, brutalita, rasismus, kriminalita ..../ a navrhuje nápravná opatření.

- Zajišťuje koordinaci a spolupráci při osvětových a konzultačních akcích k problematice návykových látek a ostatních sociálně patologických jevů /zákonní zástupci, pedagogičtí pracovníci, odborníci/.

- Spolupracuje s metodikem prevence sociálně patologických jevů.

- Spolu s vedením školy zajišťuje spolupráci s orgány státní správy a samosprávy, zejména s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, sociálně právní komisí na ochranu dítěte,s Policií ČR a krizovým centrem.

Volba povolání

- Poskytuje poradenskou činnost pro rodiče, žáky a učitele při volbě povolání.

- Zjišťuje zájem žáků o studium ve středních školách, spolupracuje s třídními učiteli.

- Shromažďuje nabídky studia na středních školách a další informace významné pro volbu dalšího studia, zajišťuje styk se zástupci středních škol, spolupracuje s Úřadem práce a PPP.

- Je zodpovědný za správné vyplnění a včasné odeslání přihlášek do středních škol.

- Podává pedagogické radě zprávu o žácích, kteří nedokončí povinnou školní docházku v základní škole a mají zájem studovat odpovídající učební obor, o žácích, kteří mají změněnou pracovní schopnost . Zajišťuje pro tyto žáky přihlášky a veškeré potřebné informace.

- Zpracovává přehled o úspěšnosti žáků v přijímacím řízení a statistická hlášení.

- Poskytuje rodičům a žákům informace při odvolacím řízení.

- Podílí se na tvorbě tematického plánu předmětu volba povolání.