Školní psycholog

Konzultační hodiny:

Středa, čtvrtek
Individuálně po předchozí domluvě.

Kontakt:

Mgr. Zuzana Trpáková


tel. 736 665 308

e-mail: zuzana.trpakova@zskompe.cz nebo  přes Edookit

 

Náplň práce:

Školní psycholog vykonává činnosti konzultační, poradenské, diagnostické, metodické a informační, pracuje se žáky, pedagogy i rodiči. Dokumentaci o svých činnostech vede v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a etickým kodexem školního psychologa. Školní psycholog spolupracuje se specializovanými školskými a dalšími poradenskými zařízeními, zejm. pedagogicko-psychologickými poradnami, dále se zařízeními a institucemi zdravotnickými a sociálními, s orgány státními i nestátními, s organizacemi péče o děti a mládež apod.

Diagnostika,  depistáž

 1. Spolupráce při zápisu do 1. ročníku základní školy.
 2. Depistáž  specifických poruch učení v základních školách.
 3. Orientační diagnostika při výukových a výchovných problémech žáků.
 4. Depistáž a orientační diagnostika nadaných dětí.
 5. Zjišťování sociálního klimatu ve třídě.
 6. Screening, ankety, dotazníky ve škole na zakázku vedení školy.

Konzultační, poradenské a intervenční práce

 1. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým jsou poskytována PO 1. stupně (kooperace a participace při vypracování zprávy pro poradenské zařízení,  individuálního programu, PLPP, vedení, vyhodnocení).
 2. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,  kterým jsou poskytována PO 2. – 5. stupně (kooperace a participace  při vypracování zprávy pro poradenské zařízení, individuálního programu, PLPP, vedení, vyhodnocení).
 3. Individuální případová práce se žáky  v osobních problémech (konzultace, vedení...).
 4. Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, učitele a zákonné zástupce.
 5. Prevence školního neúspěchu žáků (náprava, vedení, apod.).
 6. Kariérové poradenství u žáků.
 7. Techniky a hygiena učení (pro žáky).
 8. Skupinová a komunitní práce s žáky.
 9. Koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod.
 10. Podpora spolupráce třídy a třídního učitele.
 11. Individuální konzultace pro učitele v oblasti výchovy a vzdělávání.
 12. Konzultace se zákonnými zástupci, pedagogy a žáky.
 13. Pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí.

Metodická práce a vzdělávací činnost

 1. Participace na přípravě programu zápisu do 1. ročníku základní školy.
 2. Metodická pomoc třídním učitelům.
 3. Pracovní semináře pro učitele (konzultace a metodické vedení).
 4. Účast na pracovních poradách školy.
 5. Koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole (výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitelé, ředitel).
 6. Koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními.
 7. Metodické intervence z psychodidaktiky pro učitele, včetně podpory při tvorbě školního vzdělávacího programu.
 8. Besedy a osvěta (zákonným zástupcům, zaměstnancům, žákům).
 9. Dokumentace případů a její zajišťování v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů;  administrativa.
 10. Prezentační a informační činnost.
 11. Participace na přípravě přijímacího řízení na střední školy.