Důležité informace

Třídní schůzky
18. 11. 2021

Třídní schůzky  

TŘÍDNÍ SCHŮZKY 18. 11. 2021

Třídní schůzky
18. 11. 2021

Třídní schůzky  

TŘÍDNÍ SCHŮZKY 18. 11. 2021

Volitelné předměty

Nabídka volitelných předmětů

Škola nabízí žákům volitelné předměty podle svých organizačních a personálních možností v daném školním roce.

Žákům byly nabídnuty předměty:

Volitelný předmět 6. ročník 7. ročník
Estetická výchova - 1
Experimentální Fyzika - 1
Konverzace v Aj 1 1
Biologická praktika - 1
Německý jazyk 1 1
Psaní na počítači 1 1
Sportovní hry 1 1
Technická praktika 1 1
Výpočetní technika - 1

Volitelné předměty jsou otvírány podle zájmu žáků a možností školy.

Minimální počet je 12 žáků na skupinu. /průměrný/    

              

6. ročník: VP - 2 hodiny/týden

7. ročník: VP - 3 hodiny/týden

8. - 9. ročník: povinný druhý cizí jazyk Nj, Fj, Rj - 3 hodiny/týden

 

Biologická praktika

Žáci si vyzkouší základy mikroskopování, jednoduché pokusy a pozorování přírody.

Cvičení z českého jazyka

V rámci volitelného předmětu Cvičení z českého jazyka si žáci nejen procvičují a opakují probrané učivo, ale i rozšiřují své znalosti a seznamují se s mateřským jazykem formou zábavných a netradičních úkolů.

Cvičení z matematiky

V hodinách cvičení si žáci upevňují a prohlubují poznatky získané při běžné výuce. Dále jsou ve cvičení probírány příklady rozvíjející logické myšlení a umožňující komplexní  využití matemat. vědomostí a dovedností. Žáci si vyzkoušejí různé typy příkladů zadávaných u přijímacích zkoušek.

Estetická výchova

Je to předmět, který je zaměřen převážně na kresbu a malbu, ale můžeme se zde setkat i s vytvářením koláží, zdobením velikonočních kraslic, až po tvoření z keramické hlíny a její glazurování. Tento předmět je ale také zároveň o ztvárňování a vyjadřování našich pocitů a vjemů. A hlavně ukazuje na šikovnost našich zlatých českých ručiček.

Etická výchova

Cílem etické výchovy je pozitivní ovlivňování postojů a chování dítěte směřovaného k vytváření hodnotového systému a to pomocí komunikačních her a prožitkových aktivit. Klíčovým cílem etické výchovy je "prosociálnost"- umění vcítit se do druhého, pomoci a rozvoj lidské osobnosti.

Experimentální fyzika

Experimentální fyzika svým činnostním a badatelským charakterem výuky umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím si uvědomit užitečnost přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém životě.  Jedná se především o rozvíjení dovedností soustavně, objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat a měřit, vytvářet a ověřovat hypotézy, analyzovat výsledky a vyvozovat závěry. Žáci se tak učí zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti mezi nimi, klást si otázky (Jak? Proč? Co se stane, jestliže?) a hledat na ně odpovědi.

Volitelný předmět experimentální se vyučuje v 7. a 8. ročníku na II. stupni. Je zaměřena spíše na experimenty a pozorování, než na měření a výpočty. Předmět doplňuje a rozšiřuje učivo fyziky. 7. ročník: měření veličin, silové účinky, jednoduché stroje, pohyb tělesa… 8. ročník: mechanika kapalin a plynů, práce výkon, energie, změny skupenství…

Finanční matematika

Předmět Finanční matematika žákům pomáhá v orientaci v problematice peněz a cen a vede je k tomu, aby byli v budoucnu  schopni odpovědně spravovat osobní/rodinný rozpočet.  Využívá poznatků z matematiky a navazuje na znalosti žáků, které rozšiřuje a využívá ve výpočtech úroků, dluhů, půjček,  měsíčních splátek atp.  Žáci se seznámí se základními pojmy finanční gramotnosti jako jsou například rozpočet, hrubá a čistá mzda, půjčka, leasing, úvěr, hypotéka, peníze, bezhotovostní platby, spoření, investice. Součástí předmětu jsou i základní poznatky ze statistiky, tvorba grafů a orientace v nich.

Francouzský jazyk

Na II. stupni se francouzský jazyk nabízí jako volitelný předmět s časovou dotací 3 hodiny týdně pro 6.-9. ročník. Cílem předmětu je naučit se základy jazyka, rozvíjet komunikační dovednosti ve francouzštině a schopnosti použít je v konkrétních situacích. Výuka je doplňována mnoha zábavnými aktivitami rozvíjejícími komunikaci v jazyce:známé a oblíbené francouzské písničky, které nenásilně naučí žáky prvním slovíčkům, praktické rozhovory a scénky, umožňující domluvit se v běžných situacích, zábavné hry.

Konverzace v anglickém jazyce

Cílem předmětu je zdokonalit se v komunikaci, zbavit se ostychu při mluvení v cizím jazyce,naučit se konverzovat na různá témata a seznámit se s reáliemi anglicky mluvících zemí.

Konverzace v německém jazyce

Náplní hodin bude rozšiřování slovní zásoby formou poslechu, rozhovorů, her, soutěží, práce s texty. Žáci budou nacvičovat komunikaci na jednoduchá témata a prohlubovat si schopnost dorozumět se v německém jazyce v běžných životních situacích.

Mediální výchova

Tento volitelný předmět je určen pro žáky 7. a 8. ročníků. Žáci by měli získat kritický přístup k médiím. Součástí hodin je i samostatná tvorba mediálního sdělení – zkusili jsme si již vytvořit zprávu, reklamu, recenzi, krátký článek nebo anketu atd. Snažíme se také o tvorbu školního časopisu.

Německý jazyk

Výuka ve volitelném předmětu s časovou dotací 3 vyučovací hodiny týdně je zaměřena na schopnost dorozumět se v běžných životních situacích. Jsou využívány různé metody a formy práce: poslech, četba, práce s textem, dialogy, skupinové vyučování, soutěže, hry, zpěv, výukové programy na počítačích a interaktivní tabuli. Žákům 8. a 9. ročníků je nabízena také konverzace v německém jazyce. Výuka němčiny je završena v 9. ročníku výměnným pobytem se žáky z partnerské školy v německém Kirchhellenu. Žáci tak mají možnost komunikace v cizím jazyce s rodilými mluvčími.

Přírodovědná praktika

Psaní na počítači

Žáci se učí pomocí výukového programu ovládat klávesnici všemi deseti prsty, pracují podle svých schopností a dovedností - individuální přístup.

Ruský jazyk

Žáci se učí zvládnutí jazyka slovem a písmem, tj. základy čtení, psaní a mluvnice; vytváření slovní zásoby;  učivo vždy navazuje na předchozí ročník.

Sportovní hry

Rozšiřující učivo tělesné výchovy, drobné hry, základy tanců apod.

Technická praktika

Na druhém stupni se Technická praktika nabízejí jako volitelný předmět s časovou dotací 2 hodiny týdně pro 7. až 9. ročník a otevřen je podle zájmu žáků. Navazuje na Pracovní činnosti, žáci mají možnost více pracovat s různými materiály.

Výpočetní technika

Volitelný předmět Výpočetní technika se na II. stupni nabízí žákům v 6. až 9. ročníku. Otevřen je podle zájmu žáků a organizačních možností školy. Navazuje na povinný předmět Informatika, který se vyučuje podle ŠVP v 5. ročníku. Cílem předmětu je zdokonalit žáky v základní obsluze počítačového pracoviště. Dále seznamuje žáky podrobněji s "kancelářským balíčkem", učí žáky práci s digitální technikou. Rozvíjí znalosti v počítačové grafice - zpracování digitální fotografie a videa, tvorba obrázku. Žáci pracují na různých projektech, prezentacích a výukových materiálech, které využívají vyučující různých předmětu ve výuce. I na Internet zbývá dostatek času. Pomalu pronikáme i do práce s interaktivní tabulí a seznamujeme se s tvorbou "sešitů".

Zdraví a první pomoc

Žáci se seznámí se zásadami zdravého životního stylu, prevencí úrazů a nácvikem první pomoci.

Zeměpisná praktika

Pro žáky je to rozšíření učiva zeměpisu o práci s mapou, časopisy, dokumentárními pořady a vyhledáváním zeměpisných informací na internetu.