Volitelné předměty

Nabídka volitelných předmětů

Škola nabízí žákům volitelné předměty podle svých organizačních a personálních možností v daném školním roce.

Žákům byly nabídnuty předměty:

Volitelný předmět 6. ročník 7. ročník
Estetická výchova 1 1
Experimentální Fyzika 1 1
Konverzace v Aj 1 1
Biologická praktika - 1
Německý jazyk 1 1
Psaní na počítači 1 1
Sportovní hry 1 1
Technická praktika 1 1
Psaní na počítači 1 1
Cvičení z matematiky - 1

Volitelné předměty jsou otvírány podle zájmu žáků a možností školy.

Minimální počet je 12 žáků na skupinu. /průměrný/    

              

6. ročník: VP - 2 hodiny/týden

7. ročník: VP - 3 hodiny/týden

8. - 9. ročník: povinný druhý cizí jazyk Nj, Fj, Rj - 3 hodiny/týden

 

Biologická praktika

Žáci si vyzkouší základy mikroskopování, jednoduché pokusy a pozorování přírody.

Cvičení z českého jazyka

V rámci volitelného předmětu Cvičení z českého jazyka si žáci nejen procvičují a opakují probrané učivo, ale i rozšiřují své znalosti a seznamují se s mateřským jazykem formou zábavných a netradičních úkolů.

Cvičení z matematiky

V hodinách cvičení si žáci upevňují a prohlubují poznatky získané při běžné výuce. Dále jsou ve cvičení probírány příklady rozvíjející logické myšlení a umožňující komplexní  využití matemat. vědomostí a dovedností. Žáci si vyzkoušejí různé typy příkladů zadávaných u přijímacích zkoušek.

Estetická výchova

Je to předmět, který je zaměřen převážně na kresbu a malbu, ale můžeme se zde setkat i s vytvářením koláží, zdobením velikonočních kraslic, až po tvoření z keramické hlíny a její glazurování. Tento předmět je ale také zároveň o ztvárňování a vyjadřování našich pocitů a vjemů. A hlavně ukazuje na šikovnost našich zlatých českých ručiček.

Etická výchova

Cílem etické výchovy je pozitivní ovlivňování postojů a chování dítěte směřovaného k vytváření hodnotového systému a to pomocí komunikačních her a prožitkových aktivit. Klíčovým cílem etické výchovy je "prosociálnost"- umění vcítit se do druhého, pomoci a rozvoj lidské osobnosti.

Experimentální fyzika

Experimentální fyzika svým činnostním a badatelským charakterem výuky umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím si uvědomit užitečnost přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém životě.  Jedná se především o rozvíjení dovedností soustavně, objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat a měřit, vytvářet a ověřovat hypotézy, analyzovat výsledky a vyvozovat závěry. Žáci se tak učí zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti mezi nimi, klást si otázky (Jak? Proč? Co se stane, jestliže?) a hledat na ně odpovědi.

Volitelný předmět experimentální se vyučuje v 7. a 8. ročníku na II. stupni. Je zaměřena spíše na experimenty a pozorování, než na měření a výpočty. Předmět doplňuje a rozšiřuje učivo fyziky. 7. ročník: měření veličin, silové účinky, jednoduché stroje, pohyb tělesa… 8. ročník: mechanika kapalin a plynů, práce výkon, energie, změny skupenství…

Finanční matematika

Předmět Finanční matematika žákům pomáhá v orientaci v problematice peněz a cen a vede je k tomu, aby byli v budoucnu  schopni odpovědně spravovat osobní/rodinný rozpočet.  Využívá poznatků z matematiky a navazuje na znalosti žáků, které rozšiřuje a využívá ve výpočtech úroků, dluhů, půjček,  měsíčních splátek atp.  Žáci se seznámí se základními pojmy finanční gramotnosti jako jsou například rozpočet, hrubá a čistá mzda, půjčka, leasing, úvěr, hypotéka, peníze, bezhotovostní platby, spoření, investice. Součástí předmětu jsou i základní poznatky ze statistiky, tvorba grafů a orientace v nich.

Francouzský jazyk

Na II. stupni se francouzský jazyk nabízí jako volitelný předmět s časovou dotací 3 hodiny týdně pro 6.-9. ročník. Cílem předmětu je naučit se základy jazyka, rozvíjet komunikační dovednosti ve francouzštině a schopnosti použít je v konkrétních situacích. Výuka je doplňována mnoha zábavnými aktivitami rozvíjejícími komunikaci v jazyce:známé a oblíbené francouzské písničky, které nenásilně naučí žáky prvním slovíčkům, praktické rozhovory a scénky, umožňující domluvit se v běžných situacích, zábavné hry.

Konverzace v anglickém jazyce

Cílem předmětu je zdokonalit se v komunikaci, zbavit se ostychu při mluvení v cizím jazyce,naučit se konverzovat na různá témata a seznámit se s reáliemi anglicky mluvících zemí.

Konverzace v německém jazyce

Náplní hodin bude rozšiřování slovní zásoby formou poslechu, rozhovorů, her, soutěží, práce s texty. Žáci budou nacvičovat komunikaci na jednoduchá témata a prohlubovat si schopnost dorozumět se v německém jazyce v běžných životních situacích.

Mediální výchova

Tento volitelný předmět je určen pro žáky 7. a 8. ročníků. Žáci by měli získat kritický přístup k médiím. Součástí hodin je i samostatná tvorba mediálního sdělení – zkusili jsme si již vytvořit zprávu, reklamu, recenzi, krátký článek nebo anketu atd. Snažíme se také o tvorbu školního časopisu.

Německý jazyk

Výuka ve volitelném předmětu s časovou dotací 3 vyučovací hodiny týdně je zaměřena na schopnost dorozumět se v běžných životních situacích. Jsou využívány různé metody a formy práce: poslech, četba, práce s textem, dialogy, skupinové vyučování, soutěže, hry, zpěv, výukové programy na počítačích a interaktivní tabuli. Žákům 8. a 9. ročníků je nabízena také konverzace v německém jazyce. Výuka němčiny je završena v 9. ročníku výměnným pobytem se žáky z partnerské školy v německém Kirchhellenu. Žáci tak mají možnost komunikace v cizím jazyce s rodilými mluvčími.

Přírodovědná praktika

Psaní na počítači

Žáci se učí pomocí výukového programu ovládat klávesnici všemi deseti prsty, pracují podle svých schopností a dovedností - individuální přístup.

Ruský jazyk

Žáci se učí zvládnutí jazyka slovem a písmem, tj. základy čtení, psaní a mluvnice; vytváření slovní zásoby;  učivo vždy navazuje na předchozí ročník.

Sportovní hry

Rozšiřující učivo tělesné výchovy, drobné hry, základy tanců apod.

Technická praktika

Na druhém stupni se Technická praktika nabízejí jako volitelný předmět s časovou dotací 2 hodiny týdně pro 7. až 9. ročník a otevřen je podle zájmu žáků. Navazuje na Pracovní činnosti, žáci mají možnost více pracovat s různými materiály.

Zeměpisná praktika

Pro žáky je to rozšíření učiva zeměpisu o práci s mapou, časopisy, dokumentárními pořady a vyhledáváním zeměpisných informací na internetu.