Speciální pedagog

Konzultační dny:            

pondělí - středa, pátek

Individuálně po předchozí domluvě.

Kontakt:

Mgr. Eva Dojavová


tel. 730 128 542

e-mail: eva.dojavova@zskompe.cz nebo  přes Edookit

Náplň práce:

Školní speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních. O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Depistážní činnosti

Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče (skupiny).

Diagnostické a intervenční činnosti (péče o žáka/žáky se speciálními vzdělávacími potřebami)

Orientační diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka (shromažďování údajů o žákovi, včetně anamnézy osobní a rodinné), analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení.

Vytyčení hlavních problémů žáka, zpracovávání individuálního plánu podpory v rámci školy a mimo ni (druh, rozsah, frekvenci, trvání intervenčních činností).

Konzultační, poradenská a intervenční činnost

 1. Provádění a zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační).
 2. Provádění a zajištění speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činností reedukačních, kompenzačních, stimulačních se skupinou žáků (skupiny SPP).
 3. Vytvoření individuálního vzdělávacího plánu (v kooperaci s třídním učitelem, učitelem odborného předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci žáka, se žákem a s ostatními partnery podpůrného týmu uvnitř i vně školy).
 4. Průběžné vyhodnocování účinnosti navržených opatření, dle potřeby navržení a realizace úprav.
 5. Úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů.
 6. Zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodinou žáka (se zákonným zástupcem).
 7. Speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro žáky, zákonné zástupce a pedagogy školy.
 8. Participace na kariérovém poradenství – volba vzdělávací cesty žáka - individuální provázení žáka.
 9. Konzultace s pracovníky specializovaných poradenských a dalších pracovišť.
 10. Konzultace pro zákonné zástupce, pedagogy a žáky.
 11. Poskytování konzultací při zápisu do 1. třídy.

Metodické a koordinační činnosti

 1. Příprava a průběžná úprava podmínek  pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole – koordinace speciálně pedagogických poradenských služeb na škole.
 2. Kooperace se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky ve prospěch žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.
 3. Vytváření vzdělávacích plánů a programů školy s cílem rozšíření služeb a zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 4. Metodické činnosti pro pedagogy školy – specifika výuky a možnosti žáků dle druhu a stupně zdravotního postižení, návrhy metod a forem práce se žáky – jejich zavádění do výuky, instruktáže využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů.
 5. Koordinace a metodické vedení pedagogických asistentů ve škole.
 6. Dokumentace případů a její zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů;  administrativa.
 7. Supervizní a intervizní činnost.
 8. Účast na metodických setkáních PPP.