Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - OP VVV III

ZŠ Komenského III

IROP

Operační program je zaměřen je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

Škola se zapojila do těchto aktivit:

Školní asistent personální podpora ZŠ

Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem. Škola musí identifikovat alespoň tři žáky ohrožené školním neúspěchem. Při identifikaci žáků ohrožených školním neúspěchem je možné sledovat následující oblasti: nízká motivace ke vzdělávání, dlouhodobá a opakovaná prospěchová neúspěšnost,  nedůslednost ve školní přípravě, kázeňské přestupky, nedůsledné rodičovské vedení, sociokulturně znevýhodněné prostředí.

Klub pro žáky ZŠ

Cílem aktivity je realizace klubu pro žáky základní školy. Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků školy. Klub bude zřízen pro podporu žáků v jedné z variant aktivity: klub logiky, čtenářský klub, klub cizích jazyků a badatelský klub.

Projektový den ve výuce (povinná aktivita)

Aktivita je určena pro minimálně jednoho pedagoga ZŠ a odborníka z praxe, kteří společně naplánují a zrealizují projektový den ve škole nebo v jejím blízkém okolí v délce 4 vyučovacích hodin (4 x 45 min projektové výuky) pro jednu třídu/skupinu žáků.