seznam_deti_do_1. tridy_od_1_9_2022.pdf seznam_deti_do_1. tridy_od_1_9_2022.pdf
náhradní_zápis_do_1.docx náhradní_zápis_do_1.docx
Zapis_2022_2023_vysledky.pdf Zapis_2022_2023_vysledky.pdf
zapis_u.pdf zapis_u.pdf
Informace k zápisu pro šk. rok 2022 - 2023.pdf Informace k zápisu pro šk. rok 2022 - 2023.pdf
Zápis 2022 -2023 obvody.docx Zápis 2022 -2023 obvody.docx
Prohlášení zákonného zástupce 2022 - 2023.doc Prohlášení zákonného zástupce 2022 - 2023.doc
Kritéria přijetí do 1. ročníku pro školní rok 2022-2023.doc Kritéria přijetí do 1. ročníku pro školní rok 2022-2023.doc
Desatero_pro_rodice_prvnacka.pdf Desatero_pro_rodice_prvnacka.pdf
§_37_Odklad_povinne_skolni_dochazky.pdf §_37_Odklad_povinne_skolni_dochazky.pdf
§_34a_Povinnost_predskolniho_vzdelavani.pdf §_34a_Povinnost_predskolniho_vzdelavani.pdf